Asfalt ve Bitümlü Karışımlar Laboratuvarı

1. BİTÜMLÜ KARISIMLAR-SICAK ASFALT KARISIMLARI iÇiN DENEY
METOTLARI:SIKISTIRILABİLİRLİK TAYİNİ DENEYİ
İlgili Standart : TS EN 12697-10/Subat 2004
Deneyin Amacı :
Bu standard, bir darbeli (Marshall) sıkıstırıcı, döner sıkıstırıcı veya titresimli sıkıstırıcı kullanılarak, yoğunluk veya bosluk muhtevası ve uygulanan sıkıstırma enerjisi ile iliskili olarak, bir bitümlü karısımın sıkıstırılabilirlik özelliğini tayin etmek için üç adet deney yöntemini kapsar.

2. BİTÜMLÜ KARISIMLAR-SICAK ASFALT KARISIMLARI İÇİN DENEY
METOTLARI: SICAKLIĞIN ÖLÇÜLMESİ DENEYİ
İlgili Standart : TS EN 12697-13/Subat 2003
Deneyin Amacı :
Bu deney sıcak bitümlü karısımların, karıstırma sonrası ve depolama, tasıma ve serilmesi sırasındaki sıcaklığının ölçülmesi için kullanılan bir yöntemi kapsar.


3. BİTÜMLÜ KARISIMLAR-SICAK ASFALT KARISIMLARI İÇİN DENEY
METOTLARI:BDTÜMLÜ NUMUNE BOYUTLARINI TAYDND DENEYİ
İlgili Standart : TS EN 12697-29/Subat 2003
Deneyin Amacı:
Bu deney silindir, dikdörtgen seklinde olan veya olmayan bitümlü deney
numunelerinin boyutlarının ölçme ile tayini için bir deney yöntemini kapsar.
Deney, lâboratuvarda hazırlanıp testereyle kesilmis veya yoldan karot alınıp testereyle kesilmis
numunelere uygulanabilir.


4. BİTÜMLÜ KARISIMLAR-SICAK ASFALT KARISIMLARI İÇİN DENEY
METOTLARI:MARSHALL TAYİNİ DENEYİ
İlgili Standart : TS EN 12697-34+A1/Nisan 2008 ASTM D 1559
Deneyin Amacı :
Bu deney TS EN 12697-35:2004+A1 standardına göre karıstırılmıs ve TS EN 12697-
30:2004+A1 standardına göre darbeli sıkıstırıcı ile hazırlanmıs bitümlü karısım numunelerinin
stabilite, akma ve Marshall oranının tayin edildiği bir deney yöntemini kapsar.

5. BİTÜMLÜ MADDELERDE ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ DENEYİ
İlgili Standart : TS 1087/Subat 1972 Madde 4.1
Deneyin Amacı :
Bu deney bitümlü maddelerde özgül ağırlığının yarı bitümlü maddeler için su
içinde tartma metodu ile tayinini kapsar.

6. BİTÜMLÜ KARISIMLARDA-DENEY METOTLARI-SICAK ASFALT
İÇİN BÖLÜM 30: NUMUNE HAZIRLANMASI-DARBELİ SIKISTIRICI
İLE-MARSHALL BRİKETİ HAZIRLAMA
İlgili Standart : TS EN 12697-30/Nisan 2008
Deneyin Amacı :
Bu deney sıcak asfaltın fiziksel özelliklerini ve bilesimini tayin etmek amacıyla,
yollardan veya yol kaplama malzemelerinden alınan bitümlü karısım numunesi briket yapma
deneyini kapsar.


7. BİTÜMLÜ KAPLAMA KARISIMLARININ BDTÜM MiKTARININ
TAYiNi STANDART DENEY METOT(EKSTRAKSiYON APARATI)
ilgili Standart : ASTM D 2172-95
Deneyin Amacı :
Bu deney sıcak karısımlardaki bitümün kantitatif olarak saptanmasını kapsar. Bu
metotlarla elde edilen agregalar ASTM C 117 ve C 116’yı kullanarak elek analizine tabi
tutulabilir.

8. BİTÜMLÜ KARISIMLAR-SICAK ASFALT KARISIMLARI İÇİN DENEY
METOTLARI: EKSTRAKSDYON KALINTISININ ELEK ANALİZİ
İlgili Standart : ASTM D 136
Deneyin Amacı :
Bu deney ekstraksiyon sonucu elde edilen agregalar ASTM C 117 ve C 116’yı
kullanarak elek analizine tabi tutulabilir.


9. SIKISTIRILMIS BİTÜMLÜ KARISIMLARIN DOYGUN-YÜZEY KURU
NUMUNELERLE HACİM ÖZGÜL AĞIRLIĞININ VE YOĞUNLUĞUNUN
TAYİNİ İÇİN STANDART METOT
İlgili Standart : ASTM D 2726
Deneyin Amacı :
Bu deney bitümlü maddelerde özgül ağırlığının yarı bitümlü maddeler için su
içinde tartma metodu ile tayinini kapsar.